Головна
     

         

     Наукова робота фахівців кафедри ТАМ здійснюється за двома напрямами: «Моделювання, синтез та покращення техніко-економічних показників гідросистем та гідроагрегатів технологічних та мобільних робочих машин», а також «Розвиток прикладної теорії деформованості суцільних і пористих тіл при складному навантаженні та удосконалення на цій основі технологічних процесів обробки металів тиском». Перший напрям включає: проектування випробувальної техніки та дослідження агрегатів систем гідроприводів; дослідження хвильових процесів в довгих трубопроводах мобільних робочих машин; підвищення рівномірності руху робочих органів технологічних машин з гідроприводом; проектування та дослідження розподільної та запірної гідроапаратури. До другого напряму відносяться дослідження процесів обробки металів тиском на основі феноменологічної теорії деформуємості.

 ОСНОВНІ НАУКОВІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ КАФЕДРИ

  Серед основних напрямів розвитку кафедри ТАМ слід відзначити такі:

   1. Розвиток прикладної теорії деформуємості металів та удосконалення на цій основі технологій поверхневого пластичного деформування та обробки металів тиском.

   2. Підвищення ефективності регульованих гідромеханізмів технологічних та мобільних машин (проф. Бурєнніков Ю.А.).

   3. Механотронні системи управління мобільних робочих машин (проф. Козлов Л.Г.).

   4. Дослідження технологічних процесів в машинах із засобами гідроавтоматики для виробництва альтернативного палива з біомаси (доц. Пурдик В.П.).

   5. Електрогідравлічні стежні приводи технологічних та випробувальних машин (доц. Дерібо О.В.).

   6. Хвильові процеси в довгих трубопроводах технологічних машин та дослідження характеристик рукавів високого тиску (доц. Дусанюк Ж.П.).

   7. Розробка та дослідження гідравлічних систем машин для ресурсних випробувань рукавів високого тиску та гідромоторів (доц. Муляр Ю.І.)

   8. Пневмо-гідравлічні системи випробувальних машин (ст. викл. Мироненко О.М.).

   9. Пропорційні системи керування енергоощадними гідроприводами мобільних робочих машин (доц. Петров О.В., ст. викл. Лозінський Д.О., доц. Репінський С.В., інж. Брицький О.Л.).

   10. Пластичне деформування листових матеріалів та циліндричних заготовок методами штампування, обкочування та поперечно-клиновій прокатки (доц. Савуляк В.В., доц. Сухоруков С.І., ас. Сердюк О.В.).

 

МІЖНАРОДНА НАУКОВА СПІВПРАЦЯ

     На кафедрі ТАМ підтримуються зв’язки з закордонними виробничими та навчальними установами, зокрема: австрійською фірмою «FESTO», німецькою фірмою «SIEMENS», технічним університетом імені Георга Асахі міста Яси (Румунія), Московським державним технічним університетом «МАМИ», Московським державним індустріальним університетом, Балтійським державним технічним університетом («Военмех», м. Санкт-Петербург).

 

НАУКОВІ ЗВ’ЯЗКИ КАФЕДРИ

       На кафедрі ТАМ ведуться спільні науково-дослідні роботи з багатьма провідними науковими і навчальними установами України: Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України, Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України, Донецький фізико-технічний інститут НАН України, Донбаська машинобудівна академія (м. Краматорськ), Національна металургійна академія (м. Дніпропетровськ), Національний технічний університет України «КПІ», Східноукраїнський національний університет ім. В.І. Даля (м. Луганськ), Луцький національний технічний університет, Одеський національний політехнічний університет, Хмельницький національний університет, Кременчуцький національний університет ім. М.В. Остроградського, Чернігівський державний технологічний університет.


ДИСЕРТАЦІЇ ВИКОНАНІ НА КАФЕДРІ ТАМ

    У 2011 р. була захищена дисертация на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук аспірантом кафедри Репінським С.В. на тему "Система керування аксіально-поршневого регульованого насоса з профільованим вікном золотника комбінованого регулятора подачі ", керівник – керівник – к.т.н., професор Бурєнніков Ю.А.

    У 2010 р. була захищена дисертация на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук аспірантом кафедри Петровым О.В. на тему "Гідропривод чутливий до навантаження на базі мультирежимного гідророзподільника", керівник – к.т.н., професор Козлов Л.Г.

    У 2010 р. була захищена дисертация на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук аспірантом кафедри Лозінским Д.О. на тему "Пропорційний електрогідравлічний розподільник з незалежним керуванням потоків для мобільних машин", керівник – к.т.н., професор Козлов Л.Г.

    У 2010 р. була захищена дисертация на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук аспірантом кафедри Сухоруковим С.І. на тему "Удосконалення технології плоскої поперечно-клинової прокатки ступінчастих циліндричних заготовок", керівник – д.т.н., професор Сивак І.О.

    У 2007 р. була захищена дисертация на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук здобувачем кафедри Коцюбівскою К.І. на тему "Підвищення ефективності процесів холодного поперечного видавлювання осесиметричних заготовок з фланцем за рахунок використання протитиску", керівник – к.т.н., професор Бурєнніков Ю.А.

    У 2007 р. була захищена дисертация на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук аспірантом кафедри Савуляком В.В. на тему "Холодне формування заготовок з мінімальними радіусами кривизни з важкодеформівних листових матеріалів", керівник – д.т.н., професор Сивак І.О.

    У 2000 р. була захищена дисертация на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук здобувачем кафедри Козловым Л.Г. на тему "Удосконалення системи керування гідроприводів з LS-регулюванням", керівник – к.т.н., професор Бурєнніков Ю.А.

    У 1999 р. була захищена дисертация на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук здобувачем кафедри Гунько І.В. на тему: "Груповий гідропривод роботи органів машин сільськогосподарського призначення з послідовним з’єднанням гідромоторів", керівник – к.т.н., доцент Іванов М.І.


Наукові праці викладачів кафедри

 1. Сухоруков С.І. Оцінка деформуємості заготовок при поперечно-клиновій прокатці / С.І. Сухоруков, К.І. Коцюбівська., І.О. Сивак // Наукові нотатки: міжвузівський зб. – Луцьк: ЛДТУ, 2009. -.С. 272 – 275.
 2. Kotsiubivska K.I. Radial Extrusion of workpieces using backpressure / K.I. Kotsubivska, Yu. A. Burennikov, I. Rusu and I.O. Sivak // Buletinul Institutului Politehnik din Jasi: Tomul LV (LIX), Fasc. 4, 2009. – P. 195 – 202.
 3. Kozlov L.G. Dynamic characteristics of the proportionally-controlled pressure valve / L.G. Kozlov, Yu.A. Burennikov, V.A. Kovalchuk // Bulletin of the Polytechnic Institute of Iasi. – 2009. – Vol. LV (LIX), Part 4. – Р. 203-209.
 4. Коцюбівська К.І. , Бурєнніков Ю.А., Сивак І.О. Напружено-деформований стан та деформуємість заготовок при поперечному видавлюванні з протитиском // збірник наукових праць Вінницького державного аграрного університету. Серія: Технічні науки. Вип. 4. – 2010. – С.55-58 PDF
 5. Сивак І.О., Ярошенко Т.В., Зміцнення поверхневого шару металу у разі вдавлювання кульки // Вісник ВПІ. – №4(91).– 2010. – С.54-58. PDF
 6. Р.И. Сивак, И.О. Сивак. Пластичность металлов при сложном нагружении // Вісник НТУУ «КПІ» №60. Серія: Машинобудування. – 2010.–С129-132. PDF
 7. Сивак Р.І., Сердюк О.В., Сивак И.О. Влияние немонотонности пластической деформации на напряженное состояние  // Обработка металлов давленим: Сборник научн. тр. – Краматорськ: ДГМА.– №2(23).– 2010.– С.3-7 PDF
 8. Ярошенко Т. В., Сивак І. О. Ступінь зміцнення металлу та залишкові напруження в поверхневому шарі деталі після обкочування тороїдальним роликом. // Обработка металлов давлением: сб-к научн. трудов. – Краматорск: ДГМА. - №3(28). – 2011. – С. 12 – 15. ISN 2076-2151. PDF
 9. Коцюбівська К.І., Бурєнніков Ю. А., Сивак І. О. Ресурс пластичності металів при поперечному видавлюванні з протитиском. - Монографія - Вінниця: ВНТУ, 2011. – 156 с. PDF
 10. Сивак Р. И., Нахайчук О. В., Сивак И. О. Влияние геометрии траектории нагружения на пластичность // Обработка металлов давлением: сб-к научн. трудов. – Краматорск: ДГМА. - №1(26). – 2011. – С. 22 – 25. ISN 2076-2151 PDF
 11. Сивак Р. И., Савчинский И. Г., Сивак И. О. Оценка предельных деформаций при немонотонном нагружении // Вісник Національного технічного університету України «КПІ» Серія. Машинобудування. – К.: НТУУ «КПІ». - №60. – 2011. – С. 247 - 250. PDF
 12.  Козлов Л.Г., Шаматієнко Я.В., Ковальчук А.І., Черніюк В.М. Стійкість гідропривода з пропорційним керуванням при знакозмінному навантаженні// Вісник Хмельницького національного університету – Хмельницький- №4-2011-С.14-19
 13.  Дерібо О.В., Сердюк О.В., Сивак І.О. Електрогідравлічний стежний привод пристрою для обробки поверхневим пластичним деформуванням// Вісник Вінницького політехнічного інституту –Вінниця,:ВНТУ-№6-2010-С.76-80 PDF
 14. В.В. Савуляк Вплив тертя на процес штампування регулярних профілів з листових матеріалів [Електронний ресурс] // Наукові праці Вінницького національного технічного університету.– 2011.– №3.– Режим доступу до журн.: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/VNTU/2011_2/2011-2.files/uk/11dolped_ua.pdf
 15. Дерібо О.В., Дусанюк Ж.П. Досвід викладання теми «Сумарна похибка механічної обробки та її складові» дисципліни «Теоретичні основи технології виробництва деталей та складання машин»// Вісник Вінницького політехнічного інституту –Вінниця,:ВНТУ-№5-2011-С.194-198
 16. SIVAK I., SAVULYAK V., CHORNA J., CONSTRUCTION OF PLASTICITY DIAGRAMS ON THE BASIS OF LIMIT FORMING DURING UPSETTING PROCESS /Buletinul institutului politehnic Din Iasi.- Tomul LVII (LXI), Fasc. 4, 2011-P.209-217
 17. SAVULIAK V., MODELLING OF THE PROCESS OF REGULAR ROFILES STAMPING FROM SHEET MATERIALS Buletinul institutului politehnic Din Iasi.- Tomul LVII (LXI), Fasc. 4, 2011-P.199-208
 18. KOZLOV L., ENERGY-SAVING  MECHATRONIC DRIVE OF THE MANIPULATOR /Buletinul institutului politehnic Din Iasi.- Tomul LVII (LXI), Fasc. 3, 2011-P.231-239
 19. 4. KOZLOV   L.,   LOZOVSKIY   S.,   KOVALCHUK   V.,   TSIMBAL   V., DYNAMIC CHARACTERISTICS OF THE HYDRAULIC DRIVE WITH PROPORTIONAL FLOW RATE CONTR/Buletinul institutului politehnic Din Iasi.- Tomul LVII (LXI), Fasc. 3, 2011-P.239-247
 20. BURENNIKOV YU., KOZLOV L., PETROV A., DYNAMIC AND STATIC CHARACTERISTICS OF THE LS HYDRAULIC DRIVE ON THE BASIS OF MULTIMODE DIRECTIONAL CONTROL VALVE/Buletinul institutului politehnic Din Iasi.- Tomul LVII (LXI), Fasc. 2, 2011-P.211-219
 21. BURENNIKOV YU., KOZLOV L., REPINSKIY S., OPTIMIZATION OF THE DESIGN PARAMETERS OF A COMBINED FLOW REGULATOR FOR THE VARIABLE AXIAL-PISTON PUMP Buletinul institutului politehnic Din Iasi.- Tomul LVII (LXI), Fasc. 2, 2011-P.219-229
 22. Лозінський Д. О. Дослідження системи керування пропорційним електрогідравлічним розподільником [Електронний ресурс] / Д. О. Лозінський, Л. Г. Козлов, М. М. Лозінська, В. О. Сенченко, Є. І. // Наукові праці Вінницького національного технічного університету.– 2011.– №2.– Режим доступу до журн.:   http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/VNTU/2011_2/2011-2.files/uk/11dolped_ua.pdf
 23. Лозан Н.М., Муляр Ю.І., Сапожинський Ю.М., Дупляк В.Д. Конструкція пристрою для оброблення деревини – Науковий вісник НЛТУ України – Львів – 2011 –Випуск 21.13 - С.141-146.
 24. SAVULIAK    V.,     SEMICHASNOVA     N.,     ENSURING    RELIABLE OPERATION OF HYDRAULIC DRIVES WITH HYDRAULIC MOTORS/Buletinul institutului politehnic Din Iasi.- Tomul LVII (LXI), Fasc. 4, 2011-P.191-199.
 25. BURENNIKOV YU., RUSU I., LOZAN N., METAL PLASTICITY UNDER NON-MONOTONIC LOADING Buletinul institutului politehnic Din Iasi.- Tomul LVII (LXI), Fasc. 2, 2011 - P.229-237.
 26. BURENNIKOV YU., BURENNIKOV YU. JR, DOBROVOLSKY A., KRIVA S., BUSINESS PROCESSES PERFECTION OF SMALL MOTOR TRANSPORTENTERPRISES Buletinul institutului politehnic Din Iasi.- Tomul LVII (LXI), Fasc. 2, 2011 - P.237-245.
 27. В. В. Савуляк, І. Ю. Мальований. Розширення технологічних можливостей отримання гнутих профілів з листових матеріалів із покриттям. Наукові праці ВНТУ, №2. – 2012. – 5 с. http://praci.vntu.edu.ua/article/download/2328/2581
 28. Савуляк В. В., Ницимайло В. О. Выбор параметров покрытия для обеспечения минимальных радиусов изгиба. Вісник ВПІ, №4. -2012. с.168 – 172.
 29. Сивак І. О., Ярошенко Т. В.Оцінка ступеня зміцнення і пошкодженості поверхневого шару металу при вдавлюванні кульки // Обработка металлов давлением: сб-к научн. трудов. – Краматорск: ДГМА. - №2(31). – 2012. – С. 40 – 44. ISN 2076-2151/ PDF
 1. Сухоруков С.І., Петров О.В., Осіпов Д.С. Сучасні перспективи розвитку систем автоматизованого проектування технологічної оснастки // Вісник Хмельницького національного університету – Хмельницький - №6 - 2011-С.156-160/
 2. Сухоруков С. И., Сивак И. О., Коцюбивская Е. И. Влияние параметров разбиения конечно-элементной модели на точность результатов моделирования процесса поперечно-клиновой прокатки // Обработка металлов давлением: сб-к научн. трудов. – Краматорск: ДГМА. - №3 (32). – 2012. – С. 35 – 40. ISN 2076-2151/ PDF
 3. Сердюк О. В. Моделирование процесса деформирования поверхностного слоя при обкатке цилиндрическим роликом // Обработка металлов давлением: сб-к научн. трудов. – Краматорск: ДГМА. - №3 (32). – 2012. – С. 15 – 19. ISN 2076-2151.
 4. Гайдамак О.Л., Огородников В.А., Гончарук А.О., Сивак И.О. Исследование силовых характеристик процесса формообразования радиальным обжатием канавок на деталях типа стержень // Обработка металлов давлением: сб-к научн. трудов. – Краматорск: ДГМА. - №3 (32). – 2012. – С. 131 – 134. ISN 2076-2151.
 5. Козлов Л.Г. Вплив конструктивних параметрів системи керування на стійкість гідропривода, чутливого до навантаження / Л.Г. Козлов, М.В. Гесаль, В.А. Ковальчук, В.Є. Арбузова // Наукові нотатки. Луцький національний технічний університет .– 2011.–Вип. №35.–С.96-100
 6. Савуляк В.І. Аналіз відмов гідроприводів мобільних машин під час запуску/ , –  Промислова гідравліка та пневматика. 2012, №1(35), – С.12-14
 7. Іскович-Лотоцький Р. Д. Вплив вібраційних навантажень на процес зневоднення жому цукрового буряка / Р. Д. Іскович-Лотоцький, О. В. Поліщук, С. В. Репінський, А. В. Слабкий // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. – 2012. – № 10 т.1 (58). – С. 128–136.
 8. Бурєнніков Ю. А. Оптимізація конструктивних параметрів комбінованого регулятора подачі аксіально-поршневого регульованого насоса / Ю. А. Бурєнніков, Л. Г. Козлов, С. В. Репінський, О. В. Поліщук // Промислова гідравліка і пневматика. – 2012. – № 1(35). – С. 73–77. PDF
 9. Бурєнніков Ю. А. Система керування аксіально-поршневого регульованого насоса з профільованим вікном золотника комбінованого регулятора подачі / Ю. А. Бурєнніков, Л. Г. Козлов, С. В. Репінський // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Серія Машинобудування. – 2012. – № 64. – С. 113–118.
 10. Бурєнніков Ю. А. Аналіз переваг та недоліків існуючих регуляторів подачі та потужності в системі керування аксіально-поршневого регульованого насоса / Ю. А. Бурєнніков, Л. Г. Козлов, С. В. Репінський, О. В. Поліщук // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2012. – № 5. – С. 107-113.
 11. Лозінський Д. О. Порівняльні дослідження варіантів першого каскаду пропорційного електрогідравлічного розподільника [Електронний ресурс] / Д.О. Лозінський, Л.Г. Козлов, Є.І. Шевчук // Наукові праці Вінницького національного технічного університету.– 2012.– №2.– Режим доступу до журн.: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/VNTU/2012_2/2012-2.files/uk/ 12dalehd_ua.pdf
 12. Петров О.В. Формування величини зрівноважу вального перепаду тиску в гідроприводі чутливому до навантаження, на базі мультирежимного гідророзподільника/ О.В. Петров, Л.Г. Козлов// Вісник ВНТУ. – 2012 . - №2 .- с. 179 -184. PDF
 13. Козлов Л.Г. Енергоощадний гідропривід , чутливий до навантаження, на базі мультирежимного гідро розподільника/ Л.Г. Козлов, О.В. Петров // Промислова гідравліка і пневматика.-  Вінниця: ВДАУ, 2012.- №2 (36) .- С. 77-80 
 14. Петров О.В. Інтерфейс обміну даних  у середовищі MatLab Simulink для математичного моделювання робочих процесів у гідроприводі, чутливому до навантаження/ О.В. Петров Л.Г. Козлов С.М. Лозовський О.С. Дроздов // Вісник СДУ. Сер. Технічні науки .- 2011 .- №3 .- С. 103-110. PDF
 15. Петров О.В. Дослідження гідравлічних втрат тиску у тривимірних моделях гідроагрегатів за допомогою комп’ютерного моделювання гідродинамічних процесів у CAD/CAE  - системі / О.В. Петров  С.І. Сухоруков П.О. Печенкін О.О. Павлюк // Промислова гідравліка та пневматика. -  Вінниця : ВДАУ, 2012 .- №1 (35) .- С. 78-80.
 16. Сухоруков С.І. Вплив параметрів процесу плоскої  поперечно-клинової прокатки на величину використаного ресурсу пластичності / С.І. Сухоруков, В.О. Сорокоумова, В.О. Багрій / Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницький, 2013. – №1. – C. 37-40. 
 17. Сивак І.О. Розподіл внутрішніх силових факторів в перерізі циліндричної заготовки при локальному навантаженні /  І.О. Сивак, О.М. Мироненко, Є.І. Шевчук / Наукові праці Вінницького національного технічного університету, №1. -2013. с.32 – 36. PDF
 18. Сухоруков С. И., Сивак И. О., Коцюбивская Е. И. Влияние параметров разбиения конечно-элементной модели на точность результатов моделирования процесса поперечно-клиновой прокатки // Обработка металлов давлением: сб-к научн. трудов. – Краматорск: ДГМА. - №3 (32). – 2012. – С. 35 – 40. PDF
 19. Сердюк О. В. Моделирование процесса деформирования поверхностного слоя при обкатке цилиндрическим роликом // Обработка металлов давлением: сб-к научн. трудов. – Краматорск: ДГМА. - №3 (32). – 2012. – С. 15 – 19.
 20. Козлов Л.Г. Мехатронна гідросистема мобільної машини // Вісник Східноукраїнсько-го університету імені Володимира Даля – 2012 -  №6 – С.22-30.
 21. Бурєнніков Ю. А., Козлов Л.Г., Репінський С. В. Система керування аксиально-поршневого насоса з профільованим вікном золотника регулятора подачi // Вісник КПІ. «Машинобудування»  – 2012 – № 64 – С.113-118. PDF
 22. Бурєнніков Ю. А., Козлов Л.Г., Репінський С. В., Поліщук О.В. Аналіз переваг та недоліків існуючих регуляторів подачі та потужності в системах керування аксиально-поршневих регульованих насосів // Вісник ВПІ.  – 2012 – № 5 –С.107-113. PDF
 23. Козлов Л.Г., Петров О.В., Павлюк О.О., Печенкін П.О. Удосконалення елементів конструкції гідроагрегатів на основі комп’ютерного моделювання гідродинамічних процесів у CAD/CAE-системі // Сборник научных трудов SWorld. Материалы международной научно-практической конференции «Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании’2012». – Выпуск 4. Том 5. – Одесса: КУПРИЕНКО, 2012. – ЦИТ: 412-0756. – С. 75-79.
 24. Козлов Л.Г., Бойко І.В., Піонткевич О.В. Вплив параметрів системи керування на стійкість гідропривода інваріантного до знакозмінного навантаження // Наукові нотатки. –ЛНТУ – 2013 – № 40 – С. 118-124.
 25. Козлов Л.Г., Товкач А.О., Зінченко А.В. Зменшення втрат потужності в гідросистемі мобільної робочої машини // Вісник ХНУ – 2013 – № 4 – С. 53-61.
 26. Козлов Л.Г., Гайдамак О.Л., Піонткевич О.В. Вплив параметрів на стійкість та швидкодію гідропривода з електрогідравлічним керуванням // Вісник ХНУ – 2013 – № 4 – С. 29-34.
 27. Kozlov L Digital PD controller for dynamic correction of the differential component coefficient for a mechatronic hydraulic system // Tehnomus journal: Proceedings of the XVIIth International Conference “New Technologies and Products in Machine  Manufacturing  Technologies”.  –  Suceava,  Romania,  May  17  –  18,  2013.  – P. 120-125.
 28. Пурдик В.П. Математичне моделювання регулятора витрати з робочим органом із полімерного матеріалу/ Брицький О.Л.// Промислова гідравліка та пневматика .  – 2013. - №1(39). - С.75-77.
 29. Пурдик В. П. Стенд для експериментального дослідження динамічних характеристик гнучких рукавів [електронний ресурс]./ Поздняков М.Ю., // Наукові праці Вінницького національного технічного університету.–№1.–2013.Режим доступу до журналу http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/VNTU/2013-1.files/uk/
 30. Пурдик В.П.  Математичне моделювання регулятора витрати з робочим органом із полімерного матеріалу/ Брицький О.Л., – Промислова гідравліка та пневматика.– 2013.-  №1(39) – С. 75-77.
 31. Пурдик В.П. Методика визначення  динамічних характеристик гнучких рукавів високого тиску. / Поздняков М.Ю.//Луцький національний технічний університет. Наукові нотатки. Міжвузівський збірник (за галузями знань «Машинобудування та металообробка», «Інженерна механіка», «Металургія та матеріало-знавство»  Випуск 41 Частина 2 (квітень – червень, 2013) С. 139-143.
 32. Брицький О.Л. Особливості математичного моделювання регулятора витрати з робочим органом із полімерного матеріалу/ Пурдик В.П.// – Луцький національний технічний університет. Наукові нотатки. Міжвузівський збірник (за галузями знань «Машинобудування та металообробка», «Інженерна механіка», «Металургія та матеріало-знавство»  Випуск 42 Частина 2 (квітень – червень, 2013) С. 216-219.
 33. Пурдик В.П. Експериментальні дослідження динамічних характеристик гнучких трубопроводів високого тиску./Поздняков М.Ю.//  Промислова гідравліка та пневматика.– 2013 -  №4(39)  -  С.75-77.
 34. Лозінський Д.О. Експериментальні дослідження першого каскаду пропорційного електрогідравлічного розподлільника з незалежним керуванням потоків  / Д.О. Лозінський, А. М. Білінський, А. О. Наконечна // Вісник факультету машинобудування та транспорту.  – 2017. – №1. – С. 5359PDF